Algemene huurvoorwaarden

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen van Stichting It Nije Wetter.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met Stichting It Nije Wetter een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om af te wijken van deze algemene voorwaarden in die gevallen waarin het bestuur dat nodig acht. 
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

 • a. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn niet geldig.
 • b. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.
 • c. De vakantiewoning kan voor maximaal 2 weken aaneengesloten gehuurd worden door dezelfde huurder. Het is verboden deze periode te verlengen door een tweede periode te boeken op naam van een andere persoon behorend tot het reisgezelschap. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • d. Het huren is alleen mogelijk voor een lang weekend: vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht en/of een midweek: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht of een volledige week, en/of een combinatie hiervan tot een maximum van de hiervoor genoemde periode van twee weken. Voor een week is de aanvangsdag vrijdag.
 • e. Nadat u heeft gereserveerd, ontvangt u binnen vijf dagen per emailbericht een goedkeuring van uw reservering met een betaallink.
 • f. Wij verzoeken u de goedkeuring van uw reservering op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen goedkeuring heeft ontvangen, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen via emailadres Info@itnijewetter.com. Bij het nalaten van deze melding kunt u geen beroep meer doen op de reservering. Deze is komen te vervallen.

Artikel 2 – Betaling

Betaling van de huur moet plaatsvinden binnen 7 dagen gerekend vanaf de datum van het emailbericht met de goedkeuring van uw reservering via de betaallink in dit emailbericht.

Als u niet binnen de gestelde termijn betaalt, vervalt de reservering en kunt u geen rechten doen gelden. Wij zijn dan vrij om de vakantiewoning aan iemand anders te verhuren.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de betaling van de huur hebben ontvangen. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art.
7:232 lid 2 BW.

In de huurprijs is toeristenbelasting en gebruik van de nutsvoorzieningen inbegrepen. Er zijn geen additionele kosten.

Artikel 3 – Wijzigingen

Na ontvangst van de bevestiging kunnen geen wijzigingen in de boeking worden aangebracht.

Bij annulering vindt geen terugbetaling van de huursom plaats. Wij adviseren u hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

Huurder dient annulering door te geven via een mailbericht aan:  info@itnijewetter.com.

Artikel 4 – sleutelcode en afvaltag 

Vooraf (een week van tevoren) wordt u, via een e-mail een sleutelcode toegezonden. Deze gebruikt u om de sleutel uit het sleutelkastje bij de woning te halen. Bij vertrek dient u de sleutel in het sleutelkastje achter te laten.

In de vakantiewoning treft u een tag aan voor de afvalcontainers van de gemeente Ameland. Deze tag moet huurder achterlaten in de vakantiewoning.

Artikel 5 – Verblijf in de vakantiewoning

Huurder dient zelf deel uit de maken van het reisgezelschap in de door hem gehuurde periode

Onderverhuur is verboden. 

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 13.00 uur gebruik maken van de vakantiewoning. Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning uiterlijk om 11.00 uur te hebben verlaten.

De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

Er is maximaal 1 huisdier toegestaan.

Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hier spaarzaam mee om te gaan.

 • U dient zelf te zorgen voor (hoes)lakens, slopen en dekbedovertrekken. Kijk voor de maten van de bedden op de site.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximumaantal personen voor de betreffende vakantiewoning is verboden. Overtreding van het aantal kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huur.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

 • A. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in de vakantiewoning volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in de vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en schades. Indien u schades of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons via info@itnijewetter.com.
 • B. Bij acute klachten of storingen dient de huurder de beheerder van de vakantiewoning direct in kennis te stellen en zijn instructie zoveel mogelijk op te volgen. De gegevens van de beheerder treft u aan in de informatiemap aanwezig in de vakantiewoning.
 • C. Stichting It Nije Wetter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 • D. Stichting It Nije Wetter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de vakantiewoning. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking zijn van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV. 
 • E. Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend via emailadres info@itnijewetter.com .

Artikel 7 – Vertrek en eindschoonmaak

 • A. Na het eindigen van de huurperiode dient de huurder bij vertrek de vakantiewoning schoon en netjes achter te laten. Dit houdt in dat in elk geval:
  • Servies e.d. schoon afgewassen, afgedroogd in de kasten te staat
  • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen zijn en op het voeteneind van het bed liggen
  • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg zijn
  • Er geen etenswaren achtergelaten zijn
  • De kussens van het tuinmeubilair in de vakantiewoning zijn opgeruimd 
  • Vuilnisbakken leeg zijn
  • De vloer nat gereinigd is, de wastafels zijn uitgenomen, de spiegels zijn afgenomen en de wc schoongemaakt is
 • B. Als huurder iets breekt of andere schade veroorzaakt dient hij dit te melden via info@itnijewetter.com. Herstelkosten worden bij de huurder in rekening gebracht.
 • C. Als de vakantiewoning niet schoon wordt achtergelaten zullen schoonmaakkosten aan de huurder in rekening worden gebracht

Artikel 8 – Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.