Donateurs Reglement

Wanneer kun je donateur worden:

 • Als medewerker in vaste dienst bij Vitens N.V. . Dit betekent dat je een arbeidsovereenkomst met Vitens N.V. moet hebben.
 • Als gepensioneerde van Vitens en haar rechtsvoorgangers, mits de laatste werkgever voorafgaand aan het pensioen Vitens N.V. was en je al lid was van de stichting.
 • Als weduwe/weduwnaar van medewerkers en gepensioneerde medewerkers van Vitens N.V. mits hun (Vitens) echtgeno(o)t(e) al lid was en het donateurschap wordt voortgezet na het overlijden. Deze mensen kunnen niet na het overlijden van hun partner alsnog lid worden. Dit geldt dus in dezelfde mate bij huwelijk, een geregistreerd partnerschap, of bij samenlevingsovereenkomst. Je kunt niet lid worden als je (ex) partner bij Vitens N.V. werkt of werkte. Het lidmaatschap is in dit geval alleen beschikbaar voor degene die bij Vitens N.V. werkt.
 • In geval van twijfel beslist het bestuur of iemand donateur kan worden.
 • In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten om personen die zich voor de stichting verdienstelijk maken, toe te laten als donateur.

Donateursplichten

 • De donateur meldt zich via de website aan als donateur.
 • Bij deze aanmelding maakt hij de jaarlijkse donateursbijdrage ad. € 20,00 over. De donateursbijdrage geldt per kalenderjaar.
 • De donateur verleent bij zijn aanmelding toestemming voor automatische incasso van de donateursbijdrage voor de volgende jaren.   
 • De stichting controleert na aanmelding of de aanmelding definitief is c.q. de donateur voldoet aan de eisen waaraan een donateur moet voldoen. Indien akkoord ontvangt de donateur binnen 5 werkdagen een bevestiging van zijn donateurschap.
 • Als de donateur zijn donateurschap beëindigt, kan hij na 5 jaar opnieuw donateur worden, mits hij nog steeds aan de hierboven gestelde eisen voldoet.

Donateursrechten:

 • Een donateur heeft het eerste recht van huur voor de vakantiewoningen in eigendom bij de Stichting It Nije Wetter. Dit houdt in dat hij, na openstelling van de verhuur voor het volgende jaar, gedurende 1 maand de mogelijkheid krijgt tot de huur van een vakantiewoning, voordat de huur vrijgegeven wordt aan niet donateurs/derden.
 • Een donateur heeft het recht om een vakantiewoning te huren tegen een gereduceerd huur tarief. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
 • Het donateurstarief geldt voor verblijf in de vakantiewoning van de donateur zelf en/of zijn of haar partner.